به نام خالق زیبایی ها

این دفعه برای شما هشتمی های عزیز کتاب تکمیلی سمپاد را گذاشتم که بسیار زیباست و مسائل بسیار جالب دارد.

دریافت

در آینده پاسخ بعضی از سوالاتش را به اشتراک خواهیم گذاشت

.

.

.